Links

Samenwerkingspartners van Corridor

Thuiszorg Inis
TSN Thuiszorg
Budgethulp Stoed
Traject Bewindvoering
Pluspunt Rotterdam

Netwerk en inspraak

Basisberaad Rijnmond
IGPB – Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid, richt zich op empowerment van mensen die een beroep doen op zorg of op maatschappelijke diensten.
Cliëntenpagina GGZ – Belangenbehartiging en lotgenotencontact Herstel, re-integratie en rehabilitatie
Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten

Indicatie en meer

CIZ (centrum indicatiestelling zorg) onderzoekt of iemand recht heeft op langdurige zorg (Wlz, de opvolger van de AWBZ).
Welke zorg of begeleiding valt onder de Wlz?
Regelhulp.nl – wegwijzer naar zorg en ondersteuning
WMO – pagina op zorgwijzer.nl
Vraagwijzers in Rotterdam
Persoonsgebonden budget (pgb)

Psychiatrische zorg en diagnostiek

Parnassia – grote instelling voor psychiatrische zorg
Delta (Poortugaal): regio Groot-Rijnmond en de Zuid-Hollandse Eilanden
Bavo Europoort: regio Rijnmond en de Zuid-Hollandse eilanden
GGZ Delfland: werkgebied Delfland (o.a. Delft,Den Haag, Schiedam, Vlaardingen,
Westland, Rotterdam, Hoek van Holland, Maassluis)
Forta – Corridor heeft een afspraak met de Fortagroep voor het stellen van diagnoses.
Palier – forensische en intensieve zorg, voor moeilijk behandelbare patiënten, o.a. ernstige gedragsproblemen, verslaving en/of delinquentie.
Lucertis – Kinder- en Jeugdpsychiatrie
PsyQ – onderdeel van Parnassia
Bouman – advies en behandeling voor verslaving

Andere (tijdelijke) woonvoorzieningen en opvang

Pameijer – grote organisatie met onder andere beschermd wonen
Yulius – beschermd wonen voor mensen met een autismespectrumstoornis
Nachtopvang via Loket Centraal Onthaal
Centraal Onthaal Jongeren (18-23 jaar)
Corridor werkt samen met Stichting De Ontmoeting voor hulp aan dak- en thuislozen.
Zonder dak woningen CVD: sociale pensions
Nico Adriaans Stichting (NAS): opvang en begeleiding
Leger des Heils – onder andere nachtopvang
Maaszicht (17-23 jaar)
Stichting Flexus ->WEB (wonen en begeleiden voor jongeren 16-23 jaar
T-Plataan intensieve ambulante hulpverlening en crisisnachtopvang voor dak- en
thuisloze jongeren.
Humanitas – hulp op humanistische grondslag
Stichting Timon – hulp op christelijke grondslag aan jongeren en jonge moeders
Prokino – begeleid wonen voor jongeren tot 23 jaar.

Overige links

Online vrijwilligerswerk – overzicht van alle belangrijke organisaties met vrijwilligerswerk
Wegloophuis Utrecht
Rotterdamse Zorg- en Welzijngids – gericht zoeken naar specifieke hulp in Rotterdam en regio.
Uitleg over maatjesprojecten (Oranjefonds)